Media

Rainer Blatt

Rainer Blatt forscht an der Universität Innsbruck zu Quantencomputern.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/media/